Jesteś w: Strona główna >> FINANSE JEDN. SAMORZĄDOWYCH >> Wskaźniki finansowe w jednostkach samorządowych

Wskaźniki finansowe w jednostkach samorządowych


PRZYKŁADOWE INFORMACJE Z SYSTEMU
PONT INFO - FINANSE SAMORZĄDÓW

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów


Wartości wskaźników w wybranych jednostkach samorządowych w 2016 roku

Nazwa wskaźnikaWoj. pomorskiePowiat malborski - ziemskiGmina MalborkPowiat Gdańsk - grodzki
Udział dochodów bieżących[1] w dochodach ogółem w %85.2294.1293.8890.93
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w %66.6228.0259.1869.90
Udział nadwyżki operacyjnej[2] w dochodach ogółem w %9.528.105.3712.67
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w %21.8211.509.8518.42
Wskaźnik samofinansowania[3] w %115.04125.04118.90122.99
Transfery bieżące[4] na mieszkańca w zł na osobę105.49895.221406.531819.39
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca w zł na osobę30.09100.69185.14765.76
Zobowiązania ogółem[5] na mieszkańca w zł na osobę125.84524.48824.462002.05
Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem w %39.8242.1723.9333.12
Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia[6] w %2.404.253.943.17
Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia w %3.6015.166.664.53
Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia[7] w %91.6495.9198.4789.55

Źródło danych: System PONT Info - Finanse Samorządów

1/ dochody niebędące dochodami majątkowymi
2/ dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących
3/ stosunek sumy dochodów majątkowych i nadwyżki operacyjnej do wydatków majątkowych
4/ subwencja ogólna i dotacje bieżące
5/ zobowiązania według tytułów dłużnych
6/ stosunek sumy odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów ogółem
7/ stosunek wydatków bieżących, spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do dochodów bieżących


BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl