Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Internetowa baza danych o branżach

Internetowa baza danych o branżach zawiera informacje z systemu PONT Info – Gospodarka – Sektor Średnich i Dużych Przedsiębiorstw (SŚDP)

Sektor średnich i dużych przedsiębiorstw obejmuje, zgodnie z klasyfikacją GUS, jednostki gospodarcze zatrudniające powyżej 9 pracowników. System PONT Info – Gospodarka – SŚDP opisuje za pomocą zestawu około 300 wskaźników sytuację ekonomiczno-finansową we wszystkich branżach polskiej gospodarki według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Łącznie wyodrębniono 996 branż.

Wewnątrz każdej z branż firmy grupowane są według wybranych form własności (sektor publiczny, sektor prywatny oraz sektor prywatny z przewagą kapitału zagranicznego). Wewnątrz każdej branży i w ramach każdego przekroju własnościowego firmy są grupowane ze względu na wielkość mierzoną liczbą zatrudnionych lub wartością rocznych obrotów. Łącznie w bazie występuje kilkanaście tysięcy przekrojów (grup) firm. Dla każdej z grup firm podawane są zarówno wartości wskaźników dla całej grupy traktowanej łącznie jak i, co stanowi o unikalności systemu, wartości wskaźników dla tych pojedynczych firm (bez ujawniania ich nazw), które charakteryzują się szczególną pozycją wśród firm należących do danej grupy. Umożliwia to nie tylko monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej wszystkich branż polskiej gospodarki, ale przede wszystkim wszechstronną ocenę kondycji Państwa firmy/klientów/kooperantów itd. na tle innych firm działających w tych samych branżach.

System PONT Info – Gospodarka – SŚDP obok zmian zachodzących w polskiej gospodarce w skali ogólnokrajowej pozwala także na ich analizę w układzie wojewódzkim.

Informacje zawarte w systemie oparte są na pełnych, oficjalnych danych GUS zawartych w sprawozdaniach F-01 i F-02 i obejmują okres począwszy od 1990 r. W każdym roku następuje 5-cio krotna aktualizacja danych (po każdym kwartale na podstawie bieżącej sprawozdawczości ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych - sprawozdanie F-01, po każdym roku na podstawie bilansu oraz rachunku wyników - sprawozdanie F-02).

Aktualizowany na bieżąco system baz danych PONT Info – Gospodarka – SŚDP dostępny jest przez Internet pod adresem baza.pontinfo.com.pl.


BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl