Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Rankingi branż

Rankingi branż

Dane dla Polski za 1 kwartał 2017 (wg F-01) dla firm zatrudniających od 50 pracowników

Działy gospodarkiStopa rentowności kapitału własnego w %
05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)43,96
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI41,40
53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA27,19
69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE25,01
96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA22,69
30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO21,56
29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI20,79
66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE20,49
15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH19,79
45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH19,75
17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU18,68
19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ18,55
20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH18,47
80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA18,18
85 EDUKACJA17,61
13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH17,29
12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH16,99
22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH16,70
31 PRODUKCJA MEBLI15,37
25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ14,68
16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA14,55
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI14,39
14 PRODUKCJA ODZIEŻY14,37
28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA13,77
95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO13,29
18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI12,82
21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH12,63
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI11,98
10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH11,36
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA10,35
11 PRODUKCJA NAPOJÓW10,01
81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI10,00
32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW9,64
35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH9,30
27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH8,79
24 PRODUKCJA METALI8,73
38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW8,30
26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH8,10
49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY6,72
73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ6,55
23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH6,44
60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH6,40
61 TELEKOMUNIKACJA6,37
52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT6,07
82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ6,07
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM6,00
68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI5,26
33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ5,11
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE4,97
41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW4,12
01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ3,61
55 ZAKWATEROWANIE3,50
37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW3,47
64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2,89
70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM1,90
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI1,86
72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE1,49
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA0,76
78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM-0,14
09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE-3,04
86 OPIEKA ZDROWOTNA-4,50
08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE-5,53
71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE-7,57
93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA-9,36
42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ-15,02
79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE-26,30

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
Kursy walut
Kurs średni: euro

Zmień:
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl