Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Rankingi branż

Rankingi branż

Dane dla Polski za 2016 (wg F-02) dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

Działy gospodarkiOkres regulacji zobowiązań w dniach
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI19,63
66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE27,07
79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE38,39
19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ55,45
90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ57,49
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM58,71
80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA60,29
31 PRODUKCJA MEBLI63,03
86 OPIEKA ZDROWOTNA63,91
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI64,29
51 TRANSPORT LOTNICZY65,19
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA66,01
81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI67,66
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI67,75
10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH68,63
85 EDUKACJA68,96
78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM69,52
37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW69,79
15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH69,86
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI70,17
49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY71,79
72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE72,24
45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH72,61
13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH73,04
36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY73,95
58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA74,38
95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO74,92
38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW75,01
20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH75,69
14 PRODUKCJA ODZIEŻY75,85
32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW77,55
18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI78,61
23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH78,75
91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ82,81
22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH83,43
35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH84,11
16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA87,45
11 PRODUKCJA NAPOJÓW90,83
59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH91,64
39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI91,67
29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI91,74
26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH91,84
17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU91,94
53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA93,21
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE94,44
69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE94,63
28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA95,10
25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ95,67
27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH95,82
08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE95,84
01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ96,29
21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH97,48
24 PRODUKCJA METALI99,62
61 TELEKOMUNIKACJA100,75
52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT101,50
55 ZAKWATEROWANIE102,19
71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE104,82
09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE104,88
93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA106,39
73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ108,53
82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ109,12
33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ111,26
05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)114,92
60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH114,98
50 TRANSPORT WODNY115,04
12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH120,20
41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW124,40
30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO133,01
42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ150,36
70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM151,21
68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI163,40
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA475,82
64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH672,20

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
Kursy walut
Kurs średni: euro

Zmień:
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl