Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Rankingi branż

Rankingi branż

Dane dla Polski za 4 kwartały 2017 (wg F-01) dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

Działy gospodarkiPrzychody ogółem
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI675799,54
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI334602,78
10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH220129,24
35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH203204,70
29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI162169,55
19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ143699,08
45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH140812,15
22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH88870,03
49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY88776,49
25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ88447,88
20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH66113,75
27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH64561,14
41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW61603,08
24 PRODUKCJA METALI57874,72
23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH53400,75
42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ51580,97
52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT51555,20
28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA47666,75
61 TELEKOMUNIKACJA43962,59
26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH41890,48
31 PRODUKCJA MEBLI40126,63
17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU39088,80
68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI37923,10
05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)34369,07
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA33134,39
11 PRODUKCJA NAPOJÓW31216,85
16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA29931,88
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE29018,81
66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE27346,85
86 OPIEKA ZDROWOTNA24909,43
64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH24259,87
33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ23596,91
30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO21695,99
73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ19509,77
70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM19307,57
01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ19010,57
21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH18066,38
38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW16861,57
60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH14539,21
12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH13782,82
78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM12789,25
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI12750,72
13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH12434,03
18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI11471,32
32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW10945,28
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA10939,85
80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA10630,30
82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ10586,50
69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE10509,09
71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE9852,08
58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA9836,37
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI9647,94
53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA9394,15
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM9349,43
55 ZAKWATEROWANIE8803,50
37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW8564,77
79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE8449,30
51 TRANSPORT LOTNICZY8151,01
36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY7628,95
08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE6203,83
09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE5764,43
81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI5629,19
14 PRODUKCJA ODZIEŻY4946,45
15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH4378,87
59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH3248,84
72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2824,76
74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2459,00
96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2237,18
85 EDUKACJA2229,56
93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2189,96
50 TRANSPORT WODNY1166,39
39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI856,05
91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ440,20
88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA331,92
75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA160,75
87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM124,53
90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ104,20

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl