Jesteś w: Strona główna >> BRANŻE GOSPODARKI >> Rankingi branż

Rankingi branż

Dane dla Polski po drugim kwartale 2020 (wg F-01) dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników

Działy gospodarkiOkres ściągania należności w dniach
92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI1,72
47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI15,52
12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH24,00
19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ25,40
05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)27,73
56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM31,45
85 EDUKACJA34,32
90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ37,42
86 OPIEKA ZDROWOTNA37,45
60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH37,72
45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH38,79
66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE38,92
36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY42,07
37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW43,61
93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA46,67
10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH47,11
53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA47,29
31 PRODUKCJA MEBLI48,85
46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI50,80
16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA51,13
24 PRODUKCJA METALI52,45
20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH53,77
17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU55,68
96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA55,98
01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ56,65
35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH58,03
29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI59,02
32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW59,67
63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI59,77
22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH59,81
55 ZAKWATEROWANIE59,95
80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA60,21
13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH60,43
49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY60,81
11 PRODUKCJA NAPOJÓW61,45
21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH62,46
09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE63,65
18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI63,99
23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH64,28
14 PRODUKCJA ODZIEŻY64,55
25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ64,67
59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH64,85
08 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE65,12
39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI66,55
58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA67,94
52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT68,16
78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM69,22
81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI70,13
95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO71,06
26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH73,62
33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ74,92
75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA75,51
82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ75,75
68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI75,98
74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA76,27
27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH78,42
28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA78,96
62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIALALNOŚĆ POWIĄZANA79,66
38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW79,97
69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE80,72
91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ80,98
30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO81,57
41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW81,65
72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE84,01
43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE91,42
61 TELEKOMUNIKACJA92,17
73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ93,62
71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE95,27
15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH96,10
94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH102,98
70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM106,84
42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ110,68
79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE199,71
77 WYNAJEM I DZIERŻAWA202,26
64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH708,00

Źródło danych: System PONT Info - Gospodarka
BUSINESS MEETING POINT
02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 19/519
Tel.: 731 313 636
E-mail: biuro@epib.pl
WWW: www.epib.pl